U bent hier: Nieuws
Laatst gewijzigd: 01-07-2012

De parochie in de turbulente tijden van het coronavirus

De ontwikkelingen omtrent de verspreiding van het Coronavirus volgen zich in snel tempo op. Onze stad en dorpen hebben ineens een ander aanzien gekregen. Voldoende reden voor het pastoraal team om te overleggen wat ons vanuit de beide parochie Onze Lieve Vrouw van Sion en de H. Ursula te doen staat.

We doen dit als gelovige mensen die ten diepste weten dat ons leven veilig is in Gods behoedende hand en we daarom zonder vrees verder kunnen, maar ook in de wetenschap dat we verstandig moeten zijn in de wijze waarop we aan ons parochieleven in deze periode vorm geven.
Het heeft geleid tot een aantal maatregelen die met onmiddellijke ingang van kracht zijn.

  1. Sinds het weekeinde van 14/15 maart weten we dat vieringen niet mogelijk zijn op zaterdagavond en zondag. De bisschoppen van Nederland hebben dit bepaald en wij volgen uiteraard deze dringende oproep. We hebben nagedacht hoe nu verder te gaan en hebben besloten dat we met ingang van 22 maart een livestream zullen gaan verzorgen van een Eucharistieviering vanuit de Maria van Jesse kerk in Delft. Deze viering is besloten, maar zal via de moderne communicatiemiddelen voor alle parochianen beschikbaar zijn (zie de website van het parochieblad) Deze viering zal vanaf 10.00 uur rechtstreeks te volgen zijn. Daarna zal iedere locatie voor een uur opengesteld worden voor persoonlijk gebed en het opsteken van een kaarsje. Op Palmzondag zullen er op iedere locatie, van te voren gezegende palmtakjes beschikbaar zijn. Op zondagavond tussen 18.00 en 19.00 uur zal in de Maria van Jesse het Heilig Sacrament worden uitgesteld en bent u van harte uitgenodigd om te komen bidden. Er zal dan ook gelegenheid zijn om het Sacrament van Boete en Verzoening te ontvangen.
  2. Met betrekking tot de vieringen op weekdagen hebben we besloten deze vanaf heden te annuleren. Er liggen een aantal afwegingen aan ten grondslag: vele bezoekers behoren tot de leeftijdscategorie waarvan het RIVM heeft gezegd dat sociale onthouding geboden is en de anderhalf meter regel is lastig te handhaven. Daar komt bij dat fysiek contact tijdens het uitdelen van de communie tussen voorganger en kerkbezoeker niet altijd vermeden kan worden.
  3. Alle catechetische, diaconale en andere activiteiten, worden tot nader orde opgeschort. Dit geldt ook voor vergaderingen en ander overleg.  Ook de koorrepetities kunnen niet langer plaatsvinden. De aangekondigde 24 uur voor Heer op vrijdag 20 en 21 maart zal worden gecanceld.  We proberen wel een aantal zaken, zoals de eerste communievoorbereiding online aan te bieden. Er wordt op dit moment hard aan gewerkt om dit afgerond te krijgen.
  4. Met betrekking tot uitvaarten, houden we ons aan de bepalingen zoals die door de overheid en het uitvaartwezen zijn uitgevaardigd. Neem in deze contact op met de uitvaartleiding. Diensten zullen gebedsvieringen zijn. We openen wel de mogelijkheid om als de virus-crisis voorbij is een “In Memoriam viering” te houden, zoals dat elders in de wereldkerk wordt gepraktiseerd.
  5. Met betrekking tot het ontvangen van het Heilig Doopsel, is het gewenst om met de doopbegeleiding en/of pastor in contact te treden om te bezien hoe we deze viering het beste vorm kunnen geven.
  6. Het pastoraal team wil met het oog op de veiligheid van onze parochianen het huisbezoek tot een minimum beperken. Dat wil niet zeggen dat we niet bereikbaar zijn. We zijn beschikbaar voor telefonisch contact en via de bestaande sociale media. Als het dringend gewenst en nuttig is, zullen we niet aarzelen naar u toe te komen dan wel een afspraak te maken op een van de pastorieën.
  7. Ongetwijfeld zullen er vragen over blijven, en andere vragen de komende tijd naar boven komen. We raden u dringend aan om daarover een van de leden van het pastoraal team te benaderen.

Zoals u kunt vermoeden nemen we deze maatregelen met een bezwaard gemoed. Kerk en ook wij die haar mogen dienen, zijn zoveel mogelijk naar buiten gericht en vinden niets zo fijn om veel mensen te mogen begroeten binnen de geloofsgemeenschap. Het zetten van deze stappen voelt zwaar. Tegelijk moeten we ons god-gegeven verstand gebruiken en naar de inzichten van vandaag durven handelen. Dat alles met het heil van heel de mens voor ogen.

Zijn we daarmee door een virus lamgeslagen? We denken natuurlijk van niet. De kerk houdt niet op als we even extra voorzichtig moeten zijn in het onderlinge contact.  We zijn meer dan vieringen en ontmoetingen. Gelukkig is er een diep gewortelde traditie van gebed en smeking die ieder individueel kan praktiseren. Wij roepen onszelf en u van harte op om in de Veertigdagentijd die gebedslijn verder op te pakken en te ontwikkelen. Het komt u en de wereld ten goede.

Om u verder op weg te helpen. Hier het gebed dat bisschoppen ons hebben aangereikt:

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken Corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons
bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer.  Amen

Namens het pastorale team,
Pastoor D. Verbakel

17-03-2020 11:50 Leeftijd: 2 jaar