U bent hier: Parochie / Bestuur en beleid / Pastoraal beleidsplan
Laatst gewijzigd: 12-01-2019

Pastoraal beleidsplan 2019 - 2022

Beminde parochianen, zusters en broeders,

Met dit schrijven licht het pastoraal team u in over het nieuwe beleidsplan. Natuurlijk blijven we - samen met vele vrijwilligers - doorgaan met het vele werk dat ons te doen staat. Maar op de terreinen van: parochieorganisatie, vieren, leren, dienen en kinder- en jongerenpastoraat hebben we een aantal plannen beschreven.
 Zo willen we met elkaar de komende jaren gestalte blijven geven aan de opdracht die we hebben: om in dit territorium de oeverloze barmhartigheid van God de Vader structureel duidelijk te maken, zoals die gestalte heeft gekregen in de weg die Jezus Christus Zijn Zoon is gegaan en geïnspireerd door de werking van de Heilige Geest ons tot daden van liefde aanzet.

Op het secretariaat van elke kerklocatie kunt u het volledige beleidsplan ophalen, ook vindt u het als pdf-document op deze website.

Organisatie van de pastoraatsgroepen: In de Onze-Lieve-Vrouw van Sionparochie wordt het samenwerken van de diverse pastoraatsgroep verder gestimuleerd. In de Sint Ursulaparochie komt er een nieuwe stadsbrede pastoraatsgroep, waarin elke locatie een afgevaardigde heeft. De pastoraatsgroep per locatie wordt omgevormd tot een nieuwe overleggroep, waarin ook leden van de locatieraad zitting hebben.

Vieren: Binnen het aandachtsveld vieren zijn er drie aandachtsgebieden: - leden van de werkgroep Liturgie die voorgaan in de weekeindliturgie, krijgen meer ondersteuning - op elke kerklocaties worden cantors geïntroduceerd ter bevordering van de gemeenschappelijke zang. - er is een groep oudere parochianen die niet meer naar de kerk kunnen komen. We gaan op zoek naar parochianen die de ouderen regelmatig het Heilig Sacrament willen en kunnen brengen.

Leren: We zien twee terreinen die een nieuwe impuls nodig hebben: - de zorg voor de vele vrijwilligers op elke kerklocatie, dat zij de handvatten krijgen die ze nodig hebben om hun werkzaamheden met kunde en plezier te volbrengen. - we zullen de nieuwe katholieken na hun opname in de Rooms Katholieke Kerk meer gaan begeleiden.

Dienen: Het is onze missie om als geloofsgemeenschap ons geloof in daden van liefde om te zetten. Daarvoor: - versterken we de rol van de Diaconale Raad voor beide parochies. - komt er meer ondersteuning voor de bestaande bezoekgroepen en werken we aan samenwerking tussen de bezoekgroep en de (locatie)pastores.

Kinder- en Jongerenpastoraat: Het is erg belangrijk om een omgeving te creëren waarin kinderen en jongeren het geloofsgesprek met elkaar kunnen aangaan. We richten ons op drie initiatieven: - de onderlinge samenwerking tussen de verschillende jongeren werkgroepen van beide parochies stimuleren. - meer aandacht voor de relatie tussen kerk en scholen. - er wordt gekeken naar de mogelijkheden om een kinderkoor op te richten en wegen vinden voor de actieve betrokkenheid van jongeren in de Kerk. Het volledige beleidsplan ligt voor u klaar op het secretariaat of is te lezen via de website van de parochie.

Bestanden

pastoraal_beleidsplan_2019-2022.pdf

Volledige versie van het beleidsplan